ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL

Moře, ze kterého se voda vylije, je jako budoucnost, ze které štěstí uteče.
Moře, ze kterého se voda nevylije, je jako budoucnost, ze které štěstí neuteče.
Takovou budoucnost by si přál mít každý. I já.

Suchý Důl 24, 549 62 Suchý Důl
info@malaskola.cz
491 541 136
O ŠKOLE PRO RODIČE A DĚTI

HISTORIE ŠKOLY

Historie školy Suchý Důl

Historie naší málotřídní školy Suchý Důl v okrese Náchod spadá do konce 19.stol., kdy v roce 1879 byl postavena současná budova školy.

Historie školy Suchý Důl

Z historie školy:

V roce 1788 byla v Suchodole založena škola, ke které byly přiškoleny obce Hlavňov a Slavný. Vyučovalo se v obecní chalupě čp.58 až do roku 1821. V této chalupě byla též světnička, která „časem k zaopatření arestantův se potřebovala“, takže v tom čase měli suchodolští školu a obecní šatlavu pod jednou střechou.

První záznam o naší škole z roku 1809 však praví, že se učilo v čp.88, kde žil jakýsi Král. Dítek v Suchodole bylo 70, v Hlavňově 38, na Slavném 16, z nich do školy však chodilo ze Suchodola 50, z Hlavňova 3  a ze Slavného 7.

V témž roce 1809 byla zavedena ve zdejší škole tzv. „Kniha cti“,do které „jména těch žáků, který skrze své pilné do školy chodění, skrze své ve všech předmětech přičinlivé učení jakož také skrze své mravné a chvalitebné chování zasloužili do Knihy cti při Triviální Škole  suchodolské zapsané býti jsou.“ Zápisy v této knize končily rokem 1870…

2. května roku 1821 byl položen základní kámen k nové škole na vykoupeném pozemku Justově a 30.října téhož roku byla škola vysvěcena. Do Hlavňova a na Slavný docházeli učitelé ze Suchodola. Hlavňov se odškolil již v roce 1817,Slavný v roce 1876.

5. května 1878 na pokyn c.k.školní rady bylo započato s bořením staré školy a 21.května byl položen základní kámen ke škole nové. 12.října 1879 byla nová škola posvěcena. Na 19 stránkách školní pamětnice popsal průběh slavnosti tehdejší řídící učitel Jan Stahl. Po slavnosti byla vystrojena hostina pro více jak 100 osob.

Škola se do dnešních dnů zachovala v původní podobě. V r.1968 proběhla rozsáhlá modernizace budovy a v r.1974 nahrazeno lokální topení uhlím elektřinou –akumulačními kamny.

30.5.1977 došlo k uzavření základní devítileté školy a výuka započala v Polici.

V roce 1991-92 prošla budova školy generální opravou a znova k 1.září 1992 otevřena. Zahájení bylo slavnostní za přítomnosti starosty, školského úřadu a okresu. Vybavení na začátku bylo skromné. Ve školním roce 1992-1993 měla škola jen 8 žáků ve 2 ročnících. V dalším školním roce 1993-1994 výuka tří ročníku probíhala v jedné třídě. Ve školním roce 1994-1995 byla zřízena druhá třída pro 1.až 4.ročník.Když obec získala peníze za kulturní dům, musela tuto částku investovat do veřejně prospěšného zařízení. Proto se provedla přístavba tělocvičny(herny) ke školní budově. Mateřská škola u Pášmovy chaty byla zrušena. Od školního roku 1995-1996 byla mateřská škola umístěna v budově školy a zařazena pod vedení základní školy. Původní místnost pro přípravu jídel (obědy se dovážely) byla dovybavena a od 1.2.1996 se zde vaří obědy pro základní i mateřskou školu.Ve školním roce 1996-1997 byla výuka rozšířena na 5 ročníků ve dvou třídách. Celkový počet žáků byl 25. Prvním ředitelem školy byl p.Lukáš a od 1.9.1995 p.Hejlek Stanislav  a od 1.8.2005 Lenka Soumarová ( Formánková).

Škola je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací obce s právní subjektivitou.

Z historie školy - Obecní kronika ...


poslední aktualizace dne 5.5.2011 | PaedDr. Lenka Soumarová | přílohadalší aktuality | priority školy | Montessori nabídka | úřední deska | nahoru

Montessori šance pro Vaše děti Investice do rozvoje vzdělávání Cz pl cíl 3 cel 3 2007, 2013 Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, překračujeme hranice

Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod, adresa: Suchý Důl 24, 549 62 Suchý Důl, tel.: 491 541 136, 736 761 792